Hỏi: Xin hỏi: ” Công ty chúng tôi hiện đã thông báo cho cơ quan thuế về việc tạm ngừng hoạt động từ tháng 09/2011 đến tháng 07/2012 Cho chúng tôi hỏi thuế môn bài của cả năm 2012 có phải nộp không? Hay chỉ nộp nữa cuối năm 2012 thôi”
Đáp: Trường hợp Công ty đã thông báo với cơ quan thuế tạm ngừng hoạt động từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2014, theo đúng quy định thì không phải nộp hồ sơ khai thuế phát sinh trong thời gian tạm ngừng hoạt động nhưng vẫn phải nộp thuế Môn bài theo quy định.


Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề: Thuế môn bài
Người hỏi: Anh: Võ Thanh An, Long An
Ngày hỏi: 16/05/2012
Nội dung hỏi: Xin hỏi: ” Công ty chúng tôi hiện đã thông báo cho cơ quan thuế về việc tạm ngừng hoạt động từ tháng 09/2011 đến tháng 07/2012 Cho chúng tôi hỏi thuế môn bài của cả năm 2012 có phải nộp không? Hay chỉ nộp nữa cuối năm 2012 thôi”. Xin cảm ơn 
Thông tin trả lời
Nơi trả lời: Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời: Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời: 17/05/2012
Nội dung trả lời: - Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định số 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011).- Căn cứ quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

– Căn cứ khoản 2 điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

– Căn cứ công văn số 2063/TCT-CS ngày 14/06/2010 của Tổng Cục Thuế trả lời về chính sách thuế.


– Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty đã thông báo với cơ quan thuế tạm ngừng hoạt động từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2014, theo đúng quy định thì không phải nộp hồ sơ khai thuế phát sinh trong thời gian tạm ngừng hoạt động nhưng vẫn phải nộp thuế Môn bài theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!